Menu Close

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal šį įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

1) pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2) pavojaus aplinkai;

3) kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4) neteisėtos veiklos finansavimo;

5) neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6) neteisėtu būdu įgyto turto;

7) padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, kliudymo nustatyti padarinių mastą;

8) pažeidimų, nurodytų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintame sąraše, parengtame atsižvelgiant į Direktyvoje (ES) 2019/1937 nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų taikymo sritį;

9) kenkimo Europos Sąjungos finansiniams interesams, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 325 straipsnyje ir išsamiau apibūdinta susijusiose Europos Sąjungos priemonėse;

10) pažeidimų, susijusių su vidaus rinka, kaip nurodyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 26 straipsnio 2 dalyje, įskaitant Europos Sąjungos konkurencijos ir valstybės pagalbos taisyklių pažeidimus, taip pat su vidaus rinka susijusius pažeidimus dėl veiksmų, kuriais pažeidžiamos pelno mokesčio taisyklės, arba susitarimus, kuriais siekiama įgyti mokestinį pranašumą, kenkiantį taikytinos pelno mokesčio teisės dalykui arba tikslui;

11) kitų pažeidimų.

Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų įgyvendinimas VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose:

Vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose teikimo tvarkos aprašu,

  • Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, turi teisę ją pateikti užpildydamas LR Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 “Dėl LR pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ patvirtintą pranešimo formą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu;
  • Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, Įstaigoje ją gali pateikti tiesiogiai kompetentingam subjektui arba atsiųsti informaciją Įstaigos elektroninio pašto adresu ergoterapija@kaunoseneliai.lt.

Įstaigoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gauta informacija nagrinėjama, vertinama ir sprendimai priimami vadovaujantis Informacijos apie pažeidimus VšĮ Kauno Panemunės socialinės globos namuose teikimo tvarkos apraše nurodyta tvarka ir terminais.

 

 

 

 

Informacijos atnaujinimo data: 2023-06-06.

Skip to content